Wywiad: Cinda Williams Chima

Date
kwi, 16, 2014

Cinda Williams Chima 9Ostatnio pod patronatem Nastka Galeria Książki zaczęła wydawać cykl Cindy Williams Chimy, noszący tytuł Siedem Królestw. Do tej pory ukazały się tomy  Król Demon oraz Wygnana Królowa. Oba są znakomite. Postanowiłam więc napisać do autorki z prośbą o wywiad. Zgodziła się, więc oto on. Tłumaczenie niestety mojego autorstwa i nie jest doskonałe, ale bardzo starałam się, by zachowało sens.

Za pomoc w przygotowaniu wywiadu dziękuję Endriu i Sunshine, którzy pomagali układać pytania, oraz Karlowi, który je na język angielski tłumaczył.

Serdeczne podziękowania należą się jednak przede wszystkim samej pisarce, która zgodziła się na nie odpowiedzieć.

Vicky: Why do you write books for teenagers?
(Dlaczego pisze pani właśnie dla młodzieży?)

Cindy Williams Chima: I have two sons and we always enjoyed reading together. When they were 13 and 16, I decided I wanted to write something they would enjoy reading. And I began writing the book that became The Warrior Heir. They are 23 and 26 now. And they are still among my early readers.
(Mam dwóch synów i wspólne czytanie zawsze sprawiało nam przyjemność. Kiedy mieli 13 i 16 lat, zdecydowałam, że chcę napisać coś, co będą chcieli przeczytać. Wtedy zaczęłam pisać książkę The Warrior Heir. Teraz mają 23 i 26 lat i ciągle są wśród osób, które jako pierwsze czytają moje książki.)

V: You publish advices for young would-be writers on your web page. Where did the idea for that came from?
(Skąd wziął się pomysł na kącik z poradami dla przyszłych pisarzy na pani stronie?)

 C.W.C.: I receive many e-mails from young writers with questions about writing and the publishing business. I often answer the same questions over and over again. I began by answering questions on my blog. Now I’ve organized many of the posts under Frequently Asked Questions herehttp://cindachima.com/Resources/FAQ_writers.htm.

(Otrzymuję sporo listów od młodych pisarzy z pytaniami jak pisać i w jaki sposób coś wydać. Często bez przerwy odpowiadam na te same pytania. Zaczęłam od odpowiadania na pytania na moim blogu. Teraz pozbierałam wszystkie posty i podczepiłam je pod „najczęściej zadawane pytania” tutaj:http://cindachima.com/Resources/FAQ_writers.htm)

V: Do you have any favourite character in A Seven Realms Novel?
(Czy w powieści Siedem Królestw” jest jakiś bohater, do którego czuje pani specjalny sentyment?)

C.W.C.: Obviously, I love my lead characters, Han and Raisa, or I would not be spending so much time with them! I have enjoyed showing how they grow and change over the course of the four books. Another character that I love is Micah Bayar  but some of my readers don’t agree with me! My goal with antagonists is to make them as real and three-dimensional as my protagonists.
(Oczywiście. Kocham moich głównych bohaterów, Hana i Raisę. W innym wypadku nie spędzałabym z nimi tyle czasu! Sprawia mi przyjemność pokazywanie jak dorastają i zmieniają bieg czterech książek. Kolejną postacią, którą kocham, jest Micah Bayar, ale niektórzy z moich czytelników się ze mną nie zgadzają. Moim celem w przypadku przeciwników jest stworzenie ich tak realnych i trójwymiarowych jak pozytywnych bohaterów.)

V: You don’t shy away from life’s hardships; you also write about them…
(Nie unika pani trudnych tematów, pisze pani również o tych niełatwych do zniesienia rzeczach…)

C.W.C.: I don’t believe in condescending to teen readers. It is not easy being a teenager  and some teens have a much more difficult life than others.
(Nie wierzę w protekcjonalność młodych czytelników. Bycie nastolatkiem nie jest łatwe i niektórzy młodzi ludzie mają znacznie trudniejsze życie niż inni.)

V: Do you have any particular source of inspiration for your writings? What inspires you the most?
(Czy istnieje coś, co panią szczególnie inspiruje?)

C.W.C.: Many elements of real life creep into my work  that is how to create a fantasy world that readers believe in. For instance, I’ve never been to the Fells, but I have been to New Zealand and the Canadian Rockies and Yellowstone Park in the US, and the landscape in the Fells reflects those experiences. I’m also inspired by other writers, of course. We all stand on the shoulders of other writers.
(Bardzo wiele elementów codziennego życia przenika do mojej pracy, w ten sposób tworzę świat fantasy, w który czytelnicy są w stanie uwierzyć. Na przykład nigdy nie byłam w Fells, ale byłam w Nowej Zelandii, Kanadzie i Parku Yellowstone w US. Krajobraz w Fells odzwierciedla te doświadczenia. Oczywiście inspirują mnie również inni pisarze. Wszyscy stoimy na ramionach innych pisarzy.)

V: Was Han Alister planned as a positive or negative character? Personally I like him very much.
(Czy Han Alister jest z założenia pozytywną czy negatywną postacią? Muszę przyznać, że osobiście bardzo go lubię.)

C.W.C.: Oh, I’m glad you like him! Again, I’m not interested in cluttering up my stories with perfect people. Who wants to read about them? So I don’t focus so much on positive or negative, but on protagonists and antagonists. Han and Micah can’t both get what they want, and so they are in opposition. Of course, readers want a character to attach to  someone flawed but likable. And I hope that is Han.
(Cieszę się, że go lubisz! Nie jestem zainteresowana wypychaniem moich powieści idealnymi ludźmi. Kto by chciał o nich czytać? Tak więc nie skupiam się za bardzo na pozytywach i negatywach, ale raczej na przeciwnikach. Han i Micah nie mogą obydwoje dostać tego czego chcą i dlatego są przeciwnikami. Oczywiście czytelnicy chcą, żeby postać miała jakieś wady, ale żeby jednocześnie dało się ją lubić. Mam nadzieję, że taki właśnie jest Han.)

V: Why are love stories described in the Seven Kingdoms so complicated?
(Dlaczego wątki miłosne w cyklu siedmiu królestw są takie skomplikowane?)

C.W.C.: Love is always complicated, right? 🙂 Story comes from conflict  as a writer you must get your characters into trouble. I like layers of conflict  so it’s not just political or environmental or romantic  it’s all three! In real life, you don’t always know how a romance is going to turn out  and I like to honor readers with the truth.
(Miłość zawsze jest skomplikowana, prawda? Historie powstają z konfliktów, jako pisarz musisz wrzucać swoich bohaterów w wir kłopotów. Lubię stwarzać trudne sytuacje, więc nie są tylko polityczne, środowiskowe czy romantyczne, są mieszanką 3 w 1! W prawdziwym życiu nie zawsze wiesz, co stanie się dalej, a ja chcę dać czytelnikom prawdę.)

V: What was your inspiration for the travels to Edijon?
(Czym inspirowany był wątek podróży do Edijonu?)

C.W.C.: There are some precedents in fantasy literature and Native American lore for travel in a risky dream world. When I dream, the editor in my head is asleep, which is sometimes good!
(Są pewne precedensy w fantastycznej literaturze i wiedzy rdzennych Amerykanów na temat ryzykownego świata snów. Kiedy śnię, redaktor w mojej głowie również śpi, co czasami jest bardzo dobre.)

V: Your series is published in many countries. The books covers differ between editions. Which are your most favourite ones?
(Pani seria ukazuje się w wielu krajach. Okładki różnią się od siebie graficznie. Które najbardziej przypadły pani do gustu?)

C.W.C.: I’ve been really fortunate in my covers. I love my US covers. Larry Rostant is the illustrator on those – he lives in the UK. Here is a link to his portfolio http://www.rostant.com/portfolio.html  Several of my European publishers are using the art that appears on the Polish edition (the staff with the dragon.) When I show that cover to readers here in the US, they LOVE the art. The funny thing is that there is no object like that in the books! If you want to see a gallery of covers for my books, go to my website and look under each book. Here is the gallery for The Demon King http://cindachima.com/Demon_King/DK_covers.htm
(Miałam prawdziwe szczęście, jeżeli chodzi o okładki. Uwielbiam moje okładki z USA. Ich twórcą jest Larry Rostant z UK. Tutaj podaję link do jego portfolio:http://www.rostant.com/portfolio.html. Kilka europejskich wydawnictw używa tej samej grafiki, która pojawiła się w polskiej edycji (berło ze smokiem). Kiedy pokazałam okładkę czytelnikom z US, okazało się, że kochają tę grafikę. Najzabawniejsze jest to, że takiego obiektu w ogóle nie ma w książce! Jeżeli chcecie zobaczyć galerię okładek do moich książek, odwiedźcie moją stronę i spójrzcie na linki do książek. Tutaj jest galeria Króla Demona:http://cindachima.com/Demon_King/DK_covers.htm)

V: What do you think about when someone mentions our country  Poland?

(Z czym kojarzy się pani nasz kraj – Polska?)

C.W.C.: I have not been to Poland, but I would love to come there! My opinion about Poland is influenced by some charming people I have met from Poland. I worked with a researcher from Poland on a project once, and corresponded with him for a time after he returned home.
(Nigdy nie byłam w Polsce, ale bardzo chciałabym się wybrać! Na moją opinię o Polsce wpłynęli czarujący ludzie z tego kraju, których miałam okazję poznać. Pracowałam z „poszukiwaczem” z Polski nad projektem i korespondowałam z nim również po tym, jak wrócił do domu.)

V: Nastek.pl is a portal that provide teens with advices about their problems. Do you remember what problems you had when you were a teenager?
(Nasz portal jest portalem, w którym między innymi staramy się rozwiązywać przeróżne problemy młodzieży. Czy pamięta pani, jakie problemy miała jako nastolatka?)

C.W.C.: Oh, yes! I was a disaster when I was a teenager  or at least I felt like one. I still have poetry and fiction I wrote when I was that age, so I can always visit myself when I want to. Nobody should be writing for teens who cannot remember what it was like.
(O tak! Byłam katastrofą jako nastolatka, a przynajmniej tak się czułam. Ciągle przechowuję poezję i fikcję, którą napisałam, kiedy byłam w tym wieku, więc zawsze mogę odwiedzić samą siebie z tamtych czasów, kiedy tylko zechcę. Nikt, kto nie pamięta, jak to było kiedyś, nie powinien pisać dla nastolatków.)

V: What parenting problems did your sons present to you during their adolescence? Did they cause much uproar?
(Jakie problemy wychowawcze sprawiali pani synowie? Czy burzliwie przechodzili okres dojrzewania?)

C.W.C.: Ha! They did not cause a lot of uproar, although they had their moments. Both of my sons are like me in some ways, different in others. I think the hardest thing for a parent is when you see that your children have inherited some of your flaws and you know that will make their lives more difficult! I want my sons to avoid the pain that I have had but sometimes your children have to learn from their own experiences.
(Ha! Co prawda nie sprawiali wielu problemów, ale mieli też swoje gorsze momenty. Obydwaj pod pewnymi względami przypominają mnie samą, pod innymi są zupełnie różni. Myślę, że najtrudniejszą rzeczą dla rodziców jest, kiedy widzą, że dzieci odziedziczyły jakieś ich wady i doskonale wiedzą, że to utrudni im życie. Chcę, żeby moi synowie unikali bólu, który spotkał mnie samą, ale czasami twoje dzieci muszą uczuć się na własnych błędach.)

V: Are todays teenagers’ problems similar to the problems teenagers had in previous generations? What do you think about it?
(Czy pani zdaniem problemy współczesnych nastolatków są podobne do tych, które miało się kiedyś?)

C.W.C.: Yes, I think that some problems are timeless  worry about fitting in, difficulties breaking free of parents, the challenge of finding out who you really are. And so I like to think that although I am no longer a teen myself, I can write about those things. All I have to do is walk into a school, and all of my experiences come rushing back.
(Tak, uważam, że niektóre problemy są ponadczasowe – martwienie się o to, by się dopasować do reszty, trudne zerwania, uwolnienie się od rodziców, wyzwanie związane ze znalezieniem swojej własnej osobowości. Poza tym lubię myśleć, że pomimo iż nie jestem już nastolatką, mogę pisać o tych sprawach. Wszystko co muszę zrobić, to pójść do szkoły i wszystkie moje doświadczenia wracają.)

V: Do you think that reading books may help readers to forget about everyday problems?
(Sądzi pani, że czytanie pomaga oderwać się od problemów otaczającego nas świata?)

C.W.C.: Absolutely! Books have always been a healthy escape for me.
(Oczywiście! Książki zawsze były dla mnie ucieczką.)

V: Could you say few words of comments for our readers at nastek.pl?
(Czy moglibyśmy prosić o kilka słów skierowanych specjalnie dla czytelników strony nastek.pl?)

C.W.C.: Keep reading and tell your friends about my books! And I hope to one day meet you in person.
(Czytajcie i powiedzcie przyjaciołom o moich książkach. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się was spotkać.)

V: Great and warm thanks to Cinda Williams Chima for answering to our questions! Thank You very much!

Z pisarką rozmawiała Wiktoria Aleksandrowicz

Vicky

Trochę nieśmiała, zawsze odrobinę rozkojarzona i najczęściej w czymś głęboko zaczytana. Kocha fantastykę i kulturę Japonii. Z zamiłowaniem tworzy opowiadania i irytuje otaczających ją ludzi. Oprócz bloga (przez zupełny przypadek) prowadzi portale PapieroweMotyle, DuzeKa oraz Secretum. Ps. Zostaw mi swój link w komentarzu, żebym również mogła odwiedzić Twoją stronę!

2 komentarze

 1. Odpowiedz

  Margaret

  18 lipca 2020

  Dziękuję za świetny wywiad. Troszku przybliżyłaś mi postać autorki, wydaje się bardzo miłą i sympatyczną osóbką. Do tego taka zwyczajna by się wydaje kobieta z mega wyobraźnią ❤😊

 2. Odpowiedz

  Fantazja

  23 listopada 2015

  Jedna z moich ulubionych autorek

Leave a comment

Ostatnie Recenzje

Anne ze Złotych Iskier – Lucy Maud Montgomery

Rykowisko – gra karciana od Muduko

Shadows House ♥ TOMY #10 – #12

Moje szczęśliwe małżeństwo

Najpopularniejsze Artykuły